Kirkelige handlinger

Navngivning og Dåb


Fødsel og faderskab

Fødsel

Den jordemoder der har medvirket ved en fødsel anmelder fødslen til sognepræsten i det sogn, moderen bor.

Kun ved hjemmefødsel uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde barnets fødsel. Dette gøres på blanketten "fødselsanmeldelse" som findes på http://www.personregistrering.dk/ . Her er det også muligt at anmelde fødslen digitalt indtil 10 dage efter barnets fødsel. Blanketten fødselsanmeldelse kan også fås hos sognepræsten.

Faderskab

Forældrene er gift med hinanden

Er I gift, registreres faderskabet automatisk i forbindelse med registreringen af barnets fødsel, og I har automatisk fælles forældremyndighed.

Forældrene er ikke gift med hinanden

Er I ikke gift, men ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I erklære dette overfor myndighederne.

Hvis I ønsker at gøre det før fødslen skal I via http://www.borger.dk/ udskrive en "Omsorgs- og ansvarserklæring" udfylde den og sende den til Statsforvaltninen i Aabenraa, Storetorv 10, 6200 Aabenraa.

Hvis I ønsker at gøre det efter fødslen skal I logge ind med Nem-id på http://www.borger.dk/ , hvor I via menuen Familie og Børn udfylder blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring" og sender denne digitalt til præstekontoret i det sogn, hvor I bor.

Omsorgs- og ansvarserklæringen kan ikke behandles af præstekontoret hvis moren indenfor de seneste ti måneder har været gift med en anden end barnets far, er separeret på fødselstidspunktet eller hvis en eller begge forældre er under 18 år. I disse tilfælde skal sagen behandles af Statsforvaltningen. Det samme gælder hvis omsorgs- og ansvarserklæringen afleveres mere end 14 dage efter barnets fødsel.

Hvis I ikke ønsker fælles forældremyndighed eller er moren i tvivl om hvem der er far til barnet ska I kontakte Statsforvaltningen.

Læs mere om registrering af fødsel og faderskab og om faderskab og fælles forældremyndighed på http://www.borger.dk/

Fødsel- og faderskabsanmeldelse

Godkendte fornavne

Et barn skal have mindst et fornavn. Som fornavn må man ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for barnet. Et fornavn skal være godkendt, og Familiestyrelsen har udarbejdet en liste over godkendte fornavne .Hvis forældrene ønsker, at deres barn skal have et fornavn, som ikke er godkendt, er der mulighed for at søge om godkendelse af navnet. Ansøgningen skal være begrundet, og indgives til kordegnen. Her kan du også få yderligere rådgivning og oplysninger.

 


Efternavn

Et barn skal have ét efternavn. Man kan have flere for- og mellemnavne, men kun ét efternavn. Til efternavn kan vælges et navn, som barnet har slægtsmæssig eller lignende tilknytning til eller et patronymnavn,dvs. mors eller fars fornavn efterfulgt af -søn eller -datter. To navne, som barnet begge har ret til at bære som efternavn, kan forbindes med bindestreg, og bliver således til ét efternavn. Endvidere kan gives et ikke-beskyttet (frit) efternavn. En gang årligt offentliggøres hvilke efternavne, der ikke er beskyttede. Listen kan ses her .

 


Mellemnavn

Man kan, men skal ikke give sit barn et eller flere mellemnavne. Et mellemnavn har som hovedregel efternavnskarakter. Det kan være et navn, der har været mellemnavn i slægten i mange år eller f.eks. et af forældrenes efternavne.

Eksempel: Mor hedder Pernille Hansen og far hedder Peter Skov. De navngiver deres barn:

Fornavn: Rasmus

Mellemnavn: Skov

Efternavn: Hansen

Et mellemnavn vil senere kunne tages til efternavn.

Til mellemnavn kan man også få et godkendt fornavn, der betegner det modsatte køn. Dette mellemnavn vil dog ikke siden kunne tages til efternavn.

Yderligere oplysninger findes i selve navneloven og du er også velkommen til at kontakte sognepræsten, hvis du har spørgsmål.


 

Vielse og Velsignelse

Vielse

For at blive viet i kirken skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken.

Ønsker I at blive viet i en af kirkerne i Torkilstrup - Lillebrænde eller Gundslev sogne, skal I kontakte sognepræsten for aftale om dato og tidspunkt. Inden I kan blive gift, skal I aflevere en prøvelsesattest (se nedenfor) samt oplyse hvem der skal være vidner til jeres vielse. Inden vielsen mødes I og præsten til en samtale.

Udover dette er der ingen krav for at blive gift i kirken. Det er ikke nødvendigt at have mange gæster eller dyrt tøj. Man kan sagtens blive viet i kirken i sit hverdagstøj, man kan have få gæster eller blive viet med kirkens personale som vidner.

Prøvelsesattest

Før I kan blive gift, skal der foreligge en prøvelsesattest, som ikke må være over 4 måneder gammel på vielsesdagen. Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten fås ved at udfylde en ægteskabserklæring via http://www.borger.dk.spørgsmål/ Når I modtager prøvelsesattesten fra kommunen, skal den sendes/afleveres til kordegnekontoret.

Spørgsmål i forbindelse med Ægteskabserklæringen kan rettes til Borgerservice.

 

Navneændring på bryllupsdagen

Man kan søge om at ændre sit navn på bryllupsdagen, således at det nye navn kommer til at fremgå af vielsesattesten. Ansøgning sker via http://www.borger.dk/

En navneændring i forbindelse med vielse, hvor parret opnår navnefællesskab, er gratis. Navneændringen kan anmeldes inden vielsen, således at den træder i kraft på vielsesdagen. Hvis ansøgning om navneændringen afleveres senere end 3 måneder efter vielsen, skal der betales gebyr for ændringen.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Et borgerligt indgået ægteskab kan blive velsignet i kirken.

Ønsker I en kirkelig velsignelse i en af kirkerne iskal I kontakte sognepræsten for aftale om dato og tidspunkt. Inden velsignelsen mødes I og præsten til en samtale.

 

Dødsfald, Bisættelse og Begravelse

Dødsfald, bisættelse/begravelse

Dødsfald


Skal anmeldes senest to dage hverdage efter dødsfaldet til sognepræsten i afdødes bopælssogn.Begravelse/bisættelse

Når man har mistet en af sine kære, skal man anmode om begravelse/ligbrænding og give oplysninger om begravelseshandlingen via en bedemand / eller selv førge for at udfylde og indsende digitalt via www.borger.dk  
Tidspunkt for en kirkelig begravelse / bisættelse aftales med præsten.


Var afdøde medlem af folkekirken aftales begravelse/bisættelse med sognepræsten, der skal forestå handlingen.

Kirkeministeriet har udarbejdet nogle praktiske råd i forbindelse med dødsfald. Ligeledes kan man altid kontakte præstekontoret, hvis man har spørgsmål.

Gravsted

Uanset om afdøde skal jordbegraves eller kremeres og urnen nedsættes på kirkegården skal der erhverves et gravsted eller laves aftale om nedsættelse i fællesgrav. Aftaler om dette sker med graverne.

Ønsker familien selv at afhente en urnen for at nedsætte den på en anden kirkegård, skal afhentningen ske umiddelbart inden nedsættelsen, da det ikke er tilladt at opbevare urnen i hjemmet.

(se adresselisten under "Kontakt")Gravstedsbrev ordnes ved hanvendelse til kirkeværgen

 (se adressliste under "kontakt")


Asken spredes over havet

Hvis asken efter en afdød skal spredes over havet, skal afdøde skriftligt have udtrykt ønske herom inden sin død, men kan også fremgå af afdødes testamente eller i et brev. Blanketten eller brevet afleveres til sognepræsten i forbindelse med anmodningen om begravelse/bisættelse. Kun i særlige tilfælde - og hvor det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske at asken efter ham/hende skulle spredes over havet, kan der afviges fra, at afdøde selv skriftligt skal have ønsket dette.

Navneændring

Ønsker du at ændre dit navn, skal du via http://www.borger.dk/ indsende ansøgningen digitalt til sognepræsten / kordegnekontori det sogn, hvor du bor. Det koster i 2015 510kr. at få sit navn ændret og beløbet skal være registreret indbetalt på www.borger.dk Er du fødselsregistreret i Sønderjylland behandles sagen af personregisterføreren i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.

Er du i tvivl om udfyldelsen af ansøgningen, er du velkommen til at kontakte sognepræsten.

Navneændring for voksne

Du skal udfylde ansøgningen. Hvis du søger om at antage din ægtefælles eller samlevers mellem- og/eller efternavn, skal ansøgningen signeres af ægtefælle/samlever.

Navneændring på bryllupsdagen

Ønsker du at ændre dit navn samme dag som du bliver gift/indgår registreret partnerskab, skal du ansøge på blanketten "navneændring på bryllupsdagen", som findes på http://www.borger.dk/ . Uanset hvor du skal giftes, skal ansøgningen udskrives og sendes til kordegnen i dit bopælssogn.

Hvis du ønsker at antage din kommende ægtefælles mellem- og/eller efternavn skal han/hun medunderskrive ansøgningen. Hvis I ved navneændringen får navnefællesskab er navneændring på bryllupsdagen gebyrfri indtil 3 måneder efter vielsen.

Navneændring for børn

Søges der om navneændring for et barn, skal begge forældre signere ansøgningen, hvis de har fælles forældremyndighed over barnet.

Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn som en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, skal der indhentes en erklæring fra den nævnte forælder, inden der træffes afgørelse om ændring af det pågældende navn. Sådanne sager skal behandles af Statsforvaltningen, og sognepræsten vil derfor sende sagen dertil.

Hvis barnet er fyldt 12 år, skal det samtykke i navneændringen ved at medunderskrive ansøgningen. Børn mellem 15 og 18 år kan gøre dette digitalt med Nem-id. For børn mellem 12 og 14 år skal ansøgningen udskrives og underskrives af barnet.

Er barnet ikke fyldt 12 år, skal kordegnen undersøge dets holdning til navneændringen, såfremt barnets modenhed og sagens karakter gør det muligt.

Dokumentation

Hvis du er fødselsregistreret i Danmark, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at vedhæfte din fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest til ansøgningen.

Ønsker du at antage din samlevers/ægtefælles mellem- og/eller efternavn, og er samlever/ægtefælle ikke fødselsregistreret i Danmark, skal du vedhæfte dokumentation for navnet i form af fødselsattest, navneattest eller dåbsattest.

Ønsker du at antage et navn, der ligger tilbage i slægten, f.eks. oldeforældres navn, skal du vedhæfte dokumentation for navnet samt for den slægtsmæssige tilknytning. Det kan gøres ved at vedhæfte fødsels- og navneattester/dåbsattester for samtlige led tilbage til den pågældende slægtning.

Gebyr

Der skal betales gebyr for at få behandlet en ansøgning om navneændring.

Der skal ikke betales gebyr ved ansøgning om navneændring i forbindelse med en vielse, hvis I ved navneændringen opnår navnefællesskab, og ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen. Der skal heller ikke betales gebyr for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Du kan læse mere om navneændring på www.familiestyrelsen.dk/navne/ og http://www.borger.dk/ hvor alle blanketter også findes.

Hvilke navne kan man tage?

Der opstår ofte forvirring om, hvad et fornavn, et mellemnavn og et efternavn er. Det skyldes især, at vi i daglig tale omtaler navne, der står midt i en navnerække, som mellemnavne. Dette er dog ikke korrekt i navnelovens forstand.

Et mellemnavn har som hovedregel efternavnskarakter. Det kan være et navn, der har været mellemnavn i slægten i mange år eller f.eks. en af forældrenes efternavne.

Til efternavn kan man tage et efternavn, man tidligere har båret, et man har slægtsmæssig eller lignende tilknytning til (tilbage til tipoldeforældre), sine ægtefælles eller samlevers efternavn, et frit efternavn , sit mellemnavn (såfremt dette er et egentligt mellemnavn if. navnelovens regler) eller et patronymnavn, dvs. sin mors eller fars fornavn efterfulgt af -søn eller -datter. To navne, man har ret til at bære som efternavn, kan forbindes med bindestreg, og bliver således til ét efternavn. Man kan kun have ét efternavn.

Til mellemnavn kan man tage et mellemnavn, man tidligere har båret som mellemnavn, et navn man kan tage som efternavn, et mellemnavn man har slægtsmæssig eller lignende tilknytning til samt ægtefælles eller samlevers mellemnavn. Et mellemnavn kan senere antages som efternavn.

Endelig kan man også antage et godkendt fornavn til mellemnavn, selvom navnet betegner det modsatte køn. Dette navn kan dog ikke siden tages som efternavn. Man kan have flere mellemnavne.

Til fornavn kan tages et godkendt fornavn. Familiestyrelsen udgiver en liste over godkendte fornavne .

Ønsker du et fornavn, der ikke er godkendt, kan du søge om godkendelse af navnet. Begrundet ansøgning skal indgives skriftligt til kordegnen.

Reglerne for hvad der kan antages til for-, mellem og efternavn er fastsat i navneloven .

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.01 | 10:55

Kære Grethe
Også godt nytår til dig og dine!
Filmaftenen er aflyst, som du nu ved.

Kh Nina

...
10.01 | 12:05

Godt nyt år kære Nina m. følge.
Håber, alle har det godt og er sluppet for ufrivilligt og uønsket følgeskab.
Hvad hedder filmen 27.1.21= KH

...
19.12 | 23:49

Kære Grethe
Jeg har skrevet dig på til juleaften Lillebrænde kirke 24.12 kirke kl 13
Og nytårsaftensdag i Lillebrænde kirke 31.12. Kl 13
Kh Nina

...
19.12 | 19:17

kære nina. <
Forsøgte i går at melde mig til nytårsgudstjeneste, men ved ikke, om det er lykkedes at komme igennem. Håber, alt vel. Vi ses 24.12. kærligst Greth

...
Du kan lide denne side