Torkilstrup og Lillebrænde

Efter valgforsamlingerne tirsdag 15.9.2020 ser de kommende menighedsråd således ud fra 1.søndag i advent 29.nov.2020:

 

 

Valgt til menighedsrådet Torkilstrup-Lillebrænde:

 

Flemming Willumsen (Genvalgt)

Benny Lillesø Olsen    (Nyvalgt)

Tania Gliese Petersen(Nyvalgt)

Trine Krogh Steenstrup (Nyvalgt)

Jette Traberg (Genvalgt)

 

Valgte stedfortrædere:

Martin Martini Christensen (Nyvalgt)

Dorthe Børnum Kok  (Nyvalgt)

---

 

 

Tirsdag 12. maj

Torkilstrup – Lillebrænde

Menighedsrådsmøde

 

Kl. 16.00

 

 

Konfirmandstuen

Til stede:     Jette Traberg, Bente Kok, (deltog pkt. 1-10), Flemming Willumsen, Kenneth G. Petersen (medarb. repr.) Nina Morthorst. Karina Olsen deltager i pkt. 1.

Afbud:          

Fraværende: Dorte Kok og Catja Larsen

Dagsorden

Beslutning

1. Regnskab 2019. Kvartalsrapport 2020. Budget 2021 (Karina deltager)

 

Regnskab 2019 gennemgået, godkendt og underskrevet.

Kvartalsrapport 1 2020 gennemgået og godkendt.

Gennemgået foreløbigt budget 2021.

 

2. Varmeanlæg og klima i Torkilstrup

 

 

Vi indhenter tilbud på nyt varmeanlæg på Torkilstrup og der indkøbes en affugter til kr. 15.000 i indeværende år. Varmeanlæggets udgift sættes på  budget 2022.

3. Tilgængelighed i Torkilstrup

 

Berings Tegnestue har fremsendt tilbud på tilgængeligheden i Torkilstrup kirke på  kr.800.000. Vi ansøger provstiet til at anvende overskuddet fra renoveringen fra Lillebrænde kirke, så projektet forhåbentligt kan udføres i indeværende år.

4. P. pladsen i Torkilstrup

 

Der er hjemtaget 3 tilbud på etablering af P-Plads i Torkilstrup Kirke. Tilbuddene går fra kr. 310.000 til kr. 380.000. Vi forventer, at arbejdet udføres i indeværende år. Menighedsrådet har besluttet at tilføre parkeringspladsen slotsgrus, så der hjemtages yderligere 3 tilbud.

5. Klokke knebel Lillebrænde

(efterretnings sag).

 

Klokke knebel i Lillebrændes er knækket. Der er fremstillet en ny i Tyskland. Projektet påfører kirkekassen kr. 20.000.

6. Skov og sø i præstegårdshaven

 

 

Skoven og søen ved præstegården skal renoveres. Der er hjemtaget et foreløbigt tilbud fra Skovbyholm grønt på kr. 150.000 inkl. Moms.

7. Forberedelse af menighedsrådsvalg

 

 

Der afvikles orienteringsmøde den 9.juni kl. 19.

8. Åbning af kirkerne

(forhåbentlig efterretnings sag)

Drøftet ud fra retningslinjerne.

9. Aktiviteter

 

Sommerturen for sognene afvikles 8.oktober. Studietur for menighedsråd og personale tirsdag 18.august.

10. Ny dato for syn på kirker, præstegård og graverhuse

 

Syn tirsdag 26.maj. Vi starter i Lillebrænde kl. 9 Frokost kl. 11.30 og herefter præstegårdssyn. Gundslev indkaldes.

11. Præsten

 

 

Gudstjenestelisten fremlagt indtil 6.9 og godkendt.

Orientering om organist ansættelse. Vi yder tilknytningskursus til musikfaglige spørgsmål på Kirkemusikskolen. Velkomst ifm. Gudstjenesten Kr. Himmelfartsdag 21.5. kl. 10.00

12. Formanden

Ingen bemærkninger

13. Kasser

Jfr. Pkt. 1

14. Eventuelt.  

Ny mødedato? (Husk kalender).

Næste møde 9. juni kl. 18.30

 

 

Torsdag, 22.5.2017

Torkilstrup - Lillebrænde

Menighedsrådsmøde

 

Kl. 9.30

Formandens initialer:

FW

 

Konfirmandstuen

Til stede: Kenneth Pedersen, Bente Kok, Jette Traberg, Dorthe Kok,
 Flemming Willumsen, Lotte Andersen og Nina Morthorst.  Afbud:           Fraværende:

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2. Kvartalsrapport 1.1-31.3 2017

 

Gennemgået, drøftet og godkendt.

3. Budget 2018 og ønsker hertil

 

 

 

 

Gennemgået budget 2018 og
ønsker til samme.Torkilstrup-
Lillebrænde Sognes Menigheds råd, CVR-

nr. 12944616,Budget 2018.

4 Sommertur 4.8.17

 Rettelse til udflugt vedr. besøg i

Vejleå kirke.
 
 

5 Referat af aktivitetsudvalg

 

 

Orienteret om dagens forløb med

diverse aktiviteter.

2. september Sognedag i præstegården: Luther og Lagkage 13-17.30.

6 Kasser

 

 

Gennemgået revisionsprotokollat af 7.dec. 2016 og bemærkninger taget til efterretning.

 

Vedr. KODA. Afgift. Besluttet, at vi indberetter for hvert arrangement vedr. koncerter eller Musikgudstjeneste, hvis der anvendes musik af nulevende kunstnere eller grænsen for 70 år efter kunstnerens død, der bliver sunget og spillet.

 

7 Formand

 

 

Nordvestfalster pastorat har opsagt regnskabskontorets samarbejdsaftale vedr. regnskabsfunktionen med udgangen af 2018. Vi har besluttet, at HR funktionen forbliver i menighedsrådets regi.

APV for graveren

Kirkefunktionærernes APV er under udarbejdelse.

MUS samtaler skal være afviklet senest 1.8.2017.

15.8.kl. 10 fælles medarbejdermøde.

Kasser, formand og præsten deltager.

Herefter kl. 12.00 medarbejdermøde for Tor-Lill.

Udfra retningsliniernes not. 21.om orientering om økonomi mv. og valg af medarbejderrepræsentant.

 

8 Præsten

-

9 Aktiviteter

 

 

Møllegudstjeneste 18.juni kl. 11.00

Jette, Flemming deltager

 

10 Eventuelt

 

 

aftale tid til syn på kirker, kirkegårde og præstegård.

20.6 kl. 9.00 kirkesyn i Lillebrænde kirke og gård og herefter Torkilstrup og kl. 14 præstegårdssyn.

Næste MR møde 14.8. kl. 10

 

                                                                                                             Mødet afsluttet kl. 12.30.

Den 22.5.2017   underskrifter

 

 

Torsdag, 23.3.2017

Torkilstrup - Lillebrænde

Menighedsrådsmøde

 

Kl. 15.00

Formandens initialer:

FW

 

Klosterstræde 3,1.sal Nyk.F.

Til stede:

Afbud:          

Fraværende:

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2. Regnskab 2016.

 

 

 

Godkendt.

Torkilstrup-Lillebrænde sogns menighedsråd CVR-nr.12944616.Afleveret 25/3-2017 kl. 17.00

3. Telefongodtgørelse til medlemmer med honorargivende poster i menighedsrådet

 

 

 

 

Telefongodtgørelse gives til dem, der har honorargivende poster, som Flemming, Bente og Jette.

4 Eventuelt

 

 

 

Rengøring kontor

        Nina Morthorst
                                                                                                                                       

Rengøring konfirmandstue

Tina Moos ansat til rengøring med en time ekstra

Gravermedhjælper ansat

Tidsbegrænset stilling start 1/1-2017

Regulering af graverløn

Lønforhandlinger for graver godkendt.

Faktura vedr. Lillebrænde kirke

Tages fra ubrugte løningsmidler

 

 

 

 

 

 

ref. Lotte Andersen                                                        Mødet afsluttet kl. 17.30.

Den 23.3.2017

 

 

underskrifter

Lotte A B.Andersen, Dorte B. Kok, Jette Traberg, Bente Kok og Flemming Willumsen

 

 

 

Onsdag, 25.1.2017

Torkilstrup - Lillebrænde

Menighedsrådsmøde

 

Kl. 15.30

Formandens initialer:

FW

 

Konfirmandstuen

Til stede:       Bente Kok, Jette Traberg, Flemming Willumsen, Lotte Andersen og Nina Morthorst

Afbud:           Dorthe Kok (ferie).

Fraværende:

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af sidste referat

 

 

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

 

 

Godkendt

3. Fælles tilslutning til folkekirkens arbejdsmiljø rådgivning? -

Jfr. den fremsendte mail fra provstiet, 6.1.2017, hvor provstiudvalget ønsker en tilkendegivelse fra menighedsrådene, senest 30 januar.

 

 

Flemming meddeler provstiet at vi tilslutter os Folkekirkens arbejdsmiljø rådgivning.

4. Aktiviteter

 

Planlægning af studietur med menighedsrådet uge 20

Forslag: Besøg på krematoriet mv.

5. Præsten

 

 

Gudstjenestelisten marts-april-og maj 17 godkendt.

6. Kasserer

 

 

Drøftet økonomi og fremtidig økonomi.

7. Formanden

 

Vedr. Lillebrænde kirke: Kunstprojektet: Kunsthistoriker  søger fondsmidler fra A.P. Møller fonden mv.

Uddeling af dåbsbrochure mv.

8. Fastlæggelse af mødedatoer i 2017.

 

13. marts kl. 15.30 og 22. maj kl. 10.00

9. Personalet

 

a) Graverens arbejdsforhold, herunder løs medhjælp til drøftelse?

 

LUKKET Møde vedr. punkterne:

b) Lønforhold?

 

c) Ansættelse af Kirkesanger?

 

 

 

 

Gravermedhjælperstilling 19 timer ugl. opslåes pr. 1.4.2017 i tidsbestemt stilling til 31.12.2017

 

Drøftet.

 

 

Vi er enige om at ansætte kirkesanger pr. 1.3.2017.

Efter lønforhandling med kirkemusikerforening.

 

10. Godkendelse af samarbejdsaftale med Gundslev menighedsråd vedr. kirkesanger

 

 

Der afholdes et fælles møde med begge menighedsråd  Torkilstrup-Lillebrænde og Gundslev og stiftet ang. udfærdigelse af samarbejdsaftalen.

 

Ok, at administrationen omkring kontaktperson funktionen APV og MUS samtaler ligger i Gundslev. Daglig leder er sognepræsten.

11. Eventuelt

 

 

Intet

 

Den 25.1.2017  Mødet slut kl. 18.00

 

underskrifter

 

onsdag d.9 november 2016

 

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 16.3o – ?

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

 

Til stede: Catja Larsen, Bente Kok, Flemming Willumsen, Lotte Andersen, Jette Traberg, Nina Morthorst. Suppl. Margit Volkmann

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Ad.1. Godkendt.

 

 

2. Lillebrænde Kirke

    Status

 

 

Ad.2. Ansøgning sendes fra provstiet til godkendelse
i Stiftsøvrigheden med bemærkning om, at projektet
ønsket udført samlet og ikke udføres førend der er
bevilget fondsmidler til udførelse af den kunst-
neriske udføring og lån til stiftsmidlerne til projekt-
ets gennemførelse dog med forbehold for tidsram-
men for hvornår projektet økonomisk kan igangsættes.

Flemming vil søge fondsmidler.

3. Aktiviteter

 

 

Ad.3. Stubbekøbingkorets kor 30.11.kl 19 
Tovholder LA

4. Præsten

 

Ad.4. NM Ferie 19.11-25.11.

5. Kasserer, herunder godkendelse af Budget.

 

 

 

Ad.5.Godkendelse af Budget 2017

Torkilstrup-Lillebrænde Sognes Menighedsråd,
CVR-nr 12944616, Budget 2017, Endelig budget
afleveret d. 07-11-2016 09:20.

 

Behandling af kvartalsrapporten 3.kvt. pr. 30.9 2016.

---

Gennemgang af styring af anlægsaktiviteter 2015.

6. Formands orientering

 

 

Ad.6. Konstituerende møde 14.11 kl.15.30.

 

Julefrokost tirsdag den 6.12 kl. 17 hos NM med
MR og personale. NM kontakter personalet.

 

7. Menighedsrådsvalg 8/11 2016

 

 

 

Ad.7. Formand for Valgbestyrelsen orient. at alle
papirer er i orden Ifm. Fredsvalget.

 

8. Eventuelt / Næste møde

 

 

Ad.8. Se pkt. 6.

 

LUKKET MØDE

 

 

9. Konsekvens af vigende økonomi!

 

 

 

 Ad.9. Særskilt referat

10. Personale

 

Ad.10. Særskilt referat

 

 

ref. NM

 

 

Den 9 November 2016

 

underskrifter

 

 


 

mandag d.3 oktober  2016

 

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 18.3o – ?

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

Til stede: Jette Traberg, Bente Kok, Lotte Andersen, Catja Larsen, Flemming Willumsen, Nina Morthorst

Vikar for med -arbejder repræsentant Graver Kenneth G. Petersen deltog i mødets pkt. 1,2,3,4,5 og 7.

 

 

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Tilføjelser af punkterne Kasser, Præsten og Formanden.

 

 

2. Lillebrænde Kirke

    Status

 

 

Projektet er udarbejdet færdigt, låneansøgning er færdigt, underskrevet og sendes til Stiftet.

3. Opstart af renovering af       Lillebrænde Kirke?

 

 

 

Forventet opstart 1.4.2017 – afsluttes 1.2.2018.

4. Torkilstrup Kirkegård

hynder på bænke

 

 

Torkilstrup hynder til bænke udsat, da der ikke er afsat midler til det.

 

5. Konsekvens af vigende økonomi!

 

 

Møde den 24.10 kl. 15.30 ang. oplæg til fælles besparelser.

6. Personale

 

 

Lukket møde.

7. Indkøb til kirkegårde

 

 

Ingen investeringer lige nu. Der søges om 5% midler til el i Torkilstrup kirke.

8.Menighedsrådsvalg . 8/11 2016

 

Er alt på plads?

 

 

Kandidatliste er indleveret og aflysning af valg. Offentliggøres i Nordfalsters Avis ved næste kirkeside.

9. Kasser

 

 

Godkendelse af revisionsprotokolat af regnskab 2015:

Taget til efterretning og godkendt.

10. Præsten

 

 

Præsten orienterede om kommende arrangementer i efteråret.

11.Formanden

 

-

 

12. Eventuelt

 

Næste MR møde den 24.10 2016 kl. 15.30.

 

 

 

 

 

Den 3 oktober 2016

 

underskrifter

 

 

Jette Traberg, Bente Kok, Lotte Andersen, Catja Larsen, Flemming Willumsen og Nina Morthorst

 

 

 

     

 

mandag d.31 august  2016

 

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 18.3o – ?

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

Tilstede: Flemming Willumsen (FW), Jette Traberg (JT), Catja Larsen, Bente Kok, (BK), Lotte Andersen, Nina Morthorst (NM) og Lone Hage Rasmussen (undtagen pkt. 6)

 

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Indsættelse af pkt. 8a: Præsten og godkendt.

 

 

2. Lillebrænde Kirke

Rep. af loft

tilbud fra håndværker?

 

 

Rep. af loft i Lillebrænde kirke er overgået til Berings tegnestue. Tilbud fra 2 håndværkere er indhentet.

3. Opstart af renovering af Lillebrænde Kirke?

 

Behandles af provst og stift.

4. Torkilstrup Kirkegård

hynder på bænke

 

Stofprøver, beslutte farver og kvalitet.

 

BK indhenter tilbud på 2 møbelpolster til hynder på bænkene i Torkilstrup kirke.

 

 

5. Budgetsamråd d. 30/8

      Jette + Bente

 

JT og BK orient. fra  budgetsamråds mødet.

6. Personale

Lønforhandling LUKKET

Kurser

 

Behandlet.

7. Indkøb til kirkegårde

 

 

FW kontakter stiftets jurist ang. fremtidig drift af kirkegårdene.

8.Menighedsrådsvalg . 8/11 2016

orienteringsmøde d. 10/8

    ”   for alle d.13/9

offentlig orienteringsmøde?

Er alt på plads?

 

 

NM indberetter 5 medlemmer til rådet. 3 fra Torkilstrup og 2 fra Lillebrænde.

Der afholdes off. orienterings- og opstillingsmøde 13.9

Hvor opgaverne er fordelt.

Valgbestyrelsen ved JT og CL modtager valglisterne.

Listerne skal indsendes i tidsrummet 28-30.9.16.

 

8a. Præsten

NM orient. om  kommende arrangementer i sept.

og fordeling af arbejdsopgaverne.

Kort ref. fra præstestævnet ang. gudstjenestefrekvens

9. Eventuelt

Brug af forsamlingshus!

 

 

Leje af forsamlingshuset 6.9 til foredraget er løst.

10. næste møde

 

 

 

Næste møde 3.10.16 kl. 18.30

Mødet slut 21.45.

 

 

Den 31.august 2016

 

 

 

Mandag d. 8 august  2016

 

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 18.3o – 20.45

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

 

Til stede: Bente Kok, (BK) Lotte Andersen, (LA) Flemming Willumsen, (FW) Jette Traberg, (JT) Nina Morthorst (NM) og medarb.repr. graver Kenneth Pedersen (KP)

Afbud: Catja Larsen (CL)

 

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Ad.1. Godkendt.

 

 

2. Lillebrænde Kirke

Endeligt bud fra arkitekt med budget

 

 

Ad.2. Materialet gennemgået. Der mangler stole og loft. Formanden (BK) kontakter provsten ang. møde vedr. materialet og efterfølgende behandling i Stiftet.

3. Kvartalsrapport til godkendelse

Ad.3. Kasser (JT) gennemgik kvartalsrapporten og godkendt.

 

4. Torkilstrup Kirkegård

Hynder på bænke?

Ad.4. Formanden (BK) og graver (KP) indhenter 2 tilbud på nye hynder til bænkene i Torkilstrup kirke.

 

5. Menighedsrådsvalg. 8/11 2016

orienteringsmøde d. 10/8

    ”for alle d.13/9

Offentligt orienteringsmøde?

 

Ad.5. CL, JT og LA deltager orienteringsmøde i sognets hus i Maribo, den 10.8 kl. 18.30 ang. MR-valget den 8.11.2016.

 

Offentligt orient.– og opstillingsmøde planlagt til den 13.9 fra kl. 17.00 for hele pastoratet – med en rundvisning på kirkegårdene: ”Et kirkegårds maraton” og 2 menighedsråd.

For derefter at slutte i Torkilstrup Præstegård.

Omtales i kirkeblad, hjemmesiden og Nordfalsters Avis (NM) med tilmeldingsfrist 9.9. aht. traktement.

 

Kontakt til provsten ang. evt. indlæg til fælles valgavis. NM undersøger.

 

6. Præsten

 

 

 

Ad.6. (NM) Orient. om kommende aktiviteter

Charlotte Rørth 6.9 og fordeling af opgaver. Tilm. frist

31.8 til (NM)

 

Familiehøstgudstjeneste i Torkilstrup 18.9

Opstart af konfirmander og babysalmesang – se hjemmesiden, kirkeblad og Nordfalsters Avis.

 

Der er indkaldt til medarbejdermøde 10.8. kl. 10 i præstegården m. valg af medarb. repr. (årligt) og orient. om økonomi og kommende opgaver (NM+BK+JT)

Samme dag afholdes planlægningsmøde af sognenes kommende aktiviteter og orientering om regler for ferie- og fridage med alle medarbejdere i pastoratet (NM). 

 

7. Næste møde

 

Ad.7. Onsdag den 7. sept. 2016 kl. 18.30.

 

Den 8.august 2016                                                         Mødet slut ca. 20.45.

 

underskrifter:

 

Bente Kok, Lotte Andersen, Jette Traberg, Flemming Willumsen, Kenneth Pedersen og Nina Morthorst

 

 

 

Mandag dag d.27.juni 2016

Torkilstrup - Lillebrænde

Menighedsrådsmøde/budget

 

Kl. 18.30

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

Afbud: Flemming Willumsen. Indkaldt suppleant: Margit Bjørck Volkmann

Fraværende: Catja Larsen.

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af Dagsorden

 

Ad. 1. Godkendt

2. Budget 2017

Ad. 2. Budget 2017 Godkendt.

Torkilstrup – Lillebrænde sognes menighedsråd

CVR nr. 12944616. Budget 2017. Bidrag budget

afleveret d. 21.6.2016 kl. 16.25

3. Konsulentrunde efterår 2016

 

Ad. 3. Konsulentrunde efteråret 2016:
Kontakter hvis der bliver noget.

4. Kirkedige i Torkilstrup

 

Ad. 4. Der er indhentet 2 tilbud. Det billigste er
fra Jórn Eli. Han bliver kontaktet.

5. Aktiviteter

 

     Sogneudflugt

 

Ad. 5. Sogneudflugt. dags dato 51 tilmeldte.

 

Sognepræsten orienterede om kommende

aktiviteter 2016-17.

6. Personale LUKKET

 

Ad. 6. Orientering

7. Kasserer

 

Ad. 7. Kasserer: Intet

8. Præsten

 

Ad. 8. Orientering fra præsten

 

9. Formanden

 

Ad. 9. Orientering fra formanden

10. Eventuelt

 

Ad .10. Næste MR møde 7. sept. kl. 18.30

Den 27 juni 2016

underskrifter

Lone Hage Rasmussen, Bente Kok, Jette Traberg, Nina Morthorst, Margit Bjørck Volkmann, Lotte B. Andersen


 

 


 

Mandag d. 23 maj 2016

 

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 16.oo – 18.oo?

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

Til stede: Flemming Willumsen, Nina Morthorst, Bente Kok, Lotte Andersen, Jette Traberg og Kenneth Pedersen.

 

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Ad 1. Godkendt

 

2. Kvartalsrapport

 

 

Ad 2. Kvartalsrapport gennemgået og taget til efterretning.

3.Budget 2017

Max. 1% årligt

 

 

Ad 3. Budget 2017 aftaler et møde med regnskabsfører Astrid Johannessen, hvor budgettet bliver færdig gjort.

 

 

4.brug af frie midler

 

Max 750.000,00 på hver konto

sikkerhed i banken

 

Ad 4. De frie midler skal bruges før der kan søges 5% midler.

5.gravstadskapital

stort fald i kommende år

 

 

Ad 5. Gravstedskapital: Vil være faldende de følgende år.

 

 

 

6.Kirkegård, reduceringsplaner

budget for næste 4-5 år

 

 

Ad 6. Graverne udsender budget ønsker for de næste 4-5 år.

 

 

7. gravstedstakster ny beregnes

    1/12-2016 (kostpris

     4-5 år frem

 

Ad 7. Når regnskabs forudsætningerne til beregning af gravstedspriser fremkommer, lægger graver og kirkeværge budget i fællesskab, således, at budgettet kan lægges for de næste 4-5 år.

 

 

 

8.Energiberegning

undtager kirker og fredede præstegårde

graverhuse under 60 m2

 

Ad 8. Vi er fritaget for energiberegning

9. Menighedsrådsvalg . 8/11 2016

orienteringsmøde d. 10/8

    ”   for alle d.13/9

offentlig orienteringsmøde?

 

Ad 9. Orienteringsmøde for alle 13.6 ang. valget til november 2016. Evt. sammen med Gundslev.

9A Præsten

 

10. Formanden

 

Ad 9A. Orient.om kommende arrangementer til efteråret.

 

Ad 10. Graver køber et bordebænkesæt til Torkilstrup kirke. Der arbejdes på nye nøgler til samtlige døre i Torkilstrup og Lillebrænde kirker.

 

11. Eventuelt

 

Ad 11. Der indkaldes til Kirke- og præstegårdssyn mandag den 6.juni kl.9.00

 

Den 19.maj 2016

 

underskrifter

 

.


 

 Torsdag den 3. sept. 2015

 

Menighedsrådsmøde

 

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

Fraværende: sognepræst Nina Morthorst

 

Dagsorden

Beslutning

1. Opfølgning på graverhuset efter byggemøde

Tag + udvendig maling af hus

Ad.1. Har besigtiget graverhuset og byggeriet går
planmæssigt.
Der fremsendes et tilbud på maling af taget.

2. Haven omkring graverhuset?

Ad.2. Haven vil blive anlagt i løbet af efteråret.

3. Lillebrænde kirke

(Opfølgning efter mødet med div. personer mandag d. 31. kl. 13.00)

Alle kan komme og være til stede

Ad.3. Efter mødet med akademirådet i Lillebrænde
kirke d. 31. august som foreslog to kunstnere:
Tina Marie Nielsen og Marianne Hesselberg.
Besluttet, at vi laver tur til København og besøger
deres værksteder.

4. Forbrug af EL i præstegården.

Nye bi-målere bestilt opsat?

(Hovedmåler + 3 bi-målere)

Ad.4. Elforbruget i præstegården ligger fornuftigt.
29.451 pr. ½ år.

5. Træer v. kirken og i præstegårdshaven

Ad.5. Kenneth indhenter tilbud på styring og fældning
af træer på kirkegården og besigtigelse af Alléen ind
til præstegården.

6. Orientering efter budgetsamråd

Ad.6. Bente orientrede fra budgetmødet.

7. Kirkesanger løn, stige?

Ad.7.Kirkesanger udarbejder et oplæg til lønstigning.

7a.

Ad.7.a. Organist udarbejder et oplæg til ansættelse
en time mere om ugen. Bevilget at vi betaler
administrations gebyr til organistskolen.

8. Kasseren

Ad.8. Der er modtaget for meget i ligningen
kr. 331.576,24, der bruges som afdrag på lån.

9. Præsten

Ad.9. Bente orienterede for præsten ang. arrangemen-
ter i sept.

10. Formanden

Ad.10. Orientering fra formanden

11. Eventuelt

Ad.11. Varmeanlæg efterses i Torkilstrup kirke.
Indkøb af hækkeklipper + batteri og bælte.

 

 

 

Den 3.9.2015

 

Underskrifter Lotte B. Andersen, Jette Traberg, Bente Kok, Catja Larsen, Flemming Willumsen, Kenneth Gliese Pedersen,

 

 

 

 

.


 

 Mandag   d. 24. nov. 2014

 

Menighedsrådsmøde

 

Formandens   initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

 

 

Dagsorden

Beslutning

1.   Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2. Valg   af formand

Bente genvalgt som formand

 

 

 

3. Valg af næstformand

Catja genvalgt som næstformand

 

 

 

4..Priser på vedligehold af gravsteder

GIAS

 

 

Det blev vedtaget, at over   en 2 årig periode
implementerer GIAS priser vedrørende 
vedligeholdelse.

5.

 

 

Drøftelse ang.   civilregistrering

 

 

6.Aktiviteter

 

 

Nina orienterede vedr. arrangementer i
december måned.

7. Præsten

Vedr. nytårsgudstjenesten: Nina har via tjeneste-
vejen fået tilsagn fra biskoppen om at holde 
gudstjeneste nytårsaftensdag den 31.12.14 i lighed
med de sidste 7 år.

8.Formanden

 

 

Orientering fra Bente

9.Eventuelt

 

 

Næste møde tirsdag den 20.   jan. 2015 kl. 18.30

 

 

 

Den 24. november 2014

 

Underskrifter Jette Traberg, Bente Kok, Catja Larsen, Niels Ubbesen, Flemming Willumsen og Nina Morthorst

 

 

 

.


 

 Tirsdag d. 21 oktober 2014

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 18,3o – ca. 21.3o

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

 

 

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse

 

Ad.1. Godkendt

2. besøg af Astrid

kvartalsrapport pr. 30/9

Ad.2. Regnskabsfører Astrid Johannessen
gennemgik kvartalsrapporten pr. 30.9.2017

 

 

 

3. budget 2015   godkendelse

Ad.3.Budget 2015 justeres med kr. 25.000.-

 

 

 

4. 5% midler til etablering af maskinhus i loen - afslået

 

Ad.4.Afslået 9.10.14 da det ikke er ”en pludseligt
opstået udgift”

 

 

 

5. fastprisaftale for EL,

samlet for Provstiet ?

 

 

Ad.5. Jette Traberg og Bente Kok vil undersøge
aftalen ud fra nuværende elaftale kontrakt

 

 

6.Aktiviteter

 

 

Ad.6. Præsten orient. om kommende aktiviteter:

Alle Helgen i Lillebrænde – kaffe mv. eft. gudstj. tovholdere: Bente og Kirsten.

1.søndag i advent 30.11.14 kl. 14 familieguds-
tjeneste med efterf. glögg, saft og æbleskiver i
kirken. Tovholdere: Bente, Jette og Lotte.

7. Personale

Lones Tilbagevenden efter orlov

Kirsten   ophør

Ad.7. Graver Lone Hage Rasmussen vender
tilbage efter orlov pr. 18. januar 2015

 

8.Kasserer

 

Ad.8. Intet

9.Præsten

 

Ad.9. Orient. fra præsten om aktiviteter

10.Formanden

copydan

 

Ad.10. Orient. fra Bente Kok

Copydan sørger Nina for som hidtil.

11. Regnskabsprotokollat vedr. 2013

 

Revisionsprotokollatet 2013 er taget til efterretning. Menighedsrådet er bekendt med, at der kan være uregelmæssigheder i regnskabet, hvilke for tiden undersøges nærmere.

 12. Eventuelt

Næste møde tirsdag 25.11. kl. 17.00
med efterfølgende julefrokost

 

 

Den 21 oktober 2014

 

Underskrifter Lotte Bille Andersen, Jette Traberg, Bente Kok, Catja Larsen, Niels Ubbesen, Flemming Willumsen og Nina Morthorst

 

 

.


 

 tirsdag d.12. august 2014

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 19,oo – ca. 21.3o

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

Deltog: Bente Kok, Jette Traberg, Lotte Andersen, Flemming Willumsen, Nina Morthorst,
Niels Ubbesen og regnskabsfører Astrid Johannessen.

Afbud: Catja Larsen

 

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse

Ad.1. Godkendt

 

 

2. Færdiggørelse af budget 2015

 

v. Regnskabsf Astrid Johannesen

Ad.2.

 

Kvartalsrapporter 2014 gennemgået og
underskrevet

3. Tilpasning af takster på vedligehold af gravsteder

 

Ad.3. Graver Niels udarbejder en
konsekvens beregning på kirkegårdens
takster, til næste møde.

 

4. Tyveri fra Torkilstrup kirkegård

genanskaffelse af maskiner

Fremtidig opbevaring?

Alarmsystem

 

Ad.4. Lade bygningen i præstegården
bruges til opbevaring af havetraktor og
hakkeklipper. Flemming W. og Niels U.
undersøger ang. alarmsystemer.

 

 

5. Tilbud på maling af vinduer i   præstegården

der er taget 2 tilbud

 

Ad.5. Bente Kok kontakter provsten
ang. maling af vinduerne i præstegården.

 

 

6. Aktiviteter

 

Ad.6. Nina M. orient.om aktiviteter i sept.
og okt. i Torkilstrup og Lillebrænde

Konfirmanderne starter 9.9 og ligeledes
babysalmesang i Gundslev 9.9 –
børnesalmesang 20.9

Fam.gudstj. for alle i Torkilstrup kirke med
efterf. spisning i præstegården16.9. Bjarne
står for grillen. Catja tovholder.

Foredrag 24.9 i Torkilstrup Forsamlingshus
v/Naser Knader. Opgaver fordelt i samarb.
med Gundslev, NF kulturforening og NA arkiv.
Nina tovholder.

 

7. Præsten

 

 

Ad. 7. Nina M. orient. konfirmandundervisningen,
der nu kommer til at ligge på en dag, om tirsdagen
kl. 14-16 og mulighed for ekskursioner på hele dage.

8. Formanden

 

 

Ad.8. Budgetsamråd Falster Provsti, Idestrup 27.8.
Bente K., Jette T. og Nina M. deltager

9. Eventuelt

 

Ad 9. Intet

 

 

 

Den 12 august 2014

 

underskrifter Bente Kok, Jette Traberg, Lotte Andersen, Flemming Willumsen,
Nina Morthorst, Niels Ubbesen

.

Menighedsrådsmøde  mandag den 20. januar 2014 kl. 18,3o

I   KONFIRMANDSTUEN

Dagsorden                                                    Beslutning

Afbud Niels Ubbesen

Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

1.Torkilstrup kirke

Taget på våbenhus?

Ad.1. Det er blevet lovet, at arbejdet

påbegyndes i uge 4

 

2.Projekt Lillebrænde Kirke?

 

 

Ad.2. Genoptages fra tidligere undersøgelser.

Der nedsættes et udvalg (FW). Ny provst

 kontaktes. Der kommer en konsulentrunde

fra Stiftet.(FW).

3.Graverhuset i Torkilstrup

 

Ad.3. Graverhuset skal istandsættes til

velfærdshus.

4.Arbejdsbeskrivelse

Graver i Torkilstrup

Graver i Lillebrænde

Ad.4. Gennemgået og redigeres (FW)

5.Aktiviteter

Sommerkoncert

Forslag:  Peter Abrahamsen?

Ad.5. Aktivitetsudvalget (fælles) indkaldes

til møde 11.2. kl. 15 i præstegården (NM)

6.Kasseren

 

Ad.6. Budget 2014 er godkendt af Provsti-

udvalget.

7.Præsten

 

Ad.7. Gudstjenestelisten for forår fremlagt,

drøftet og godkendt. Generel orientering.

8.Formand

Ad.8. Orient.

9.Kurser / vintermøde

Ad.9. Orient.

10.Eventuelt

 

Ad.10. Lukket møde.

Næste møde: 15.april 2014 kl. 18.30

 

Underskrift: d. 20/1 - 2014

 

Catja Larsen, Flemming Willumsen, Nina Morthorst, Lotte B. Andersen, Jette Traberg, Margit B. Volkman og Bente Kok.

________________________________________________________________________________

.

Menighedsrådsmøde  mandag den 25. november 2013 kl. 17.3o

I KONFIRMANDSTUEN

                                                                 Fraværende: Flemming Willumsen

Dagsorden                                                 Beslutning                                                  .

1.Godkendelse af dagsorden 

Ad.1 Godkendt

2. Personale

Kirkesanger Marianne D. endelige
afregning af løn og ansættelse.

 

Ad.2 Graver Lone H.R. får refunderet kørselsudlæg.

Drøftet og besluttet endelig afregning som opfølgning på
møde den 22.10.13 i Nyk.F. med regnskabfører
Astrid Johannesen

Marianne D. fastsættes pr. 1.1.2014.

Der udarbejdes ansættelseskontrakt (BK)

Personalet indkaldes til MUS samtaler (BK)

Drøftet evt. varsling af tillæg ifm. med kommende
helligdage.

 

3. Konstituering

    Formand og  Næstformand

Ad.3 Formand: Bente Kok

Næstformand: Catja Larsen

4. Aktiviteter

 

Ad.4 Kollektindsamling til Kirkens Korshær ifm.
gudstjenesterne.

Indkøb ifm. samvær i konfirmandstuen efter
familiegudstjenesten 1.s.i.advent (CL)

5. Kasseren

Ad.5 Jfr. pkt. 2

6. Præsten

Ad.6 Orient. om julekalender i Gundslev

Orint. om sognerejse til Rom, 6-12.4.14. Fortsat 
tilmeldinger!

7. Formand

 

Ad.7 Jfr. pkt. 2 og

Fastsættelse af mødedatoer i 2014:

20.1.2014 kl. 18.30 og

15.4.2014 kl. 18.30

8. Eventuelt

 

Ad. 8 Kl. 19 Julefrokost

 

Underskrift: d. 25/11 - 2013

 

Catja Larsen, Lotte Andersen, Bente Kok, Nina Morthorst, Jette Traberg og Niels Ubbesen _______________________________________________________________________________

 

.

Menighedsrådsmøde  mandag den 11. november 2013  kl. 18.3o

         I KONFIRMANDSTUEN

 Dagsorden                                                    Beslutning                                     .

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

 

Ad. 1. Godkendt

Regnskabsfører Astrid Johannessen kommer og hjælper os med budget og regnskab

2.Personale situation 

Ad.2. Orient.

3. Godkendelse af regnskab 2012

Ad.3. Regnskab 2012 gennemgået og godkendt

4. Udarbejdelse af budget 2014

 

Ad.4. Jfr. revisionsprotekol – ingen yderligere bemærkninger udover dem af revisor anført

5. Graverhuset

Ad.5. Udsættes til 2014 (Graverbolig)

6. Aktiviteter

 

Ad.6. Baby- og småbørnssalmesbørnene og deres familier inviteres af præsten til at komme  til Familiegudstj. i Torkilstrup kirke 1.s.i-advent kl. 14 hvor også minikonfirmanderne medvirker og alle er velkommen. Catja og Bente sørger for Æbleskive r og gløgg i konfirmandstuen.

Orient. om den levende julekalender i Gundslev kirke, der starter 2.12.

Sognerejse til Rom 6-12.4.14 tegner allerede godt mht. tilmeldinger

7. Kasseren

Ad.7. Intet

8. Præsten

Ad.8. Intet

9. Formand

Ad.9. Næste møde 25.11 kl. 17 med efterf. julefrokost

10. Kurser

Ad. 10. Graver tilmelder sig kurser

11. Eventuelt

Ad 11. Intet

 

Underskrift: d. 11/11 - 2013

 

Catja Larsen, Lotte Andersen , Bente Kok, Flemming Willumsen, Nina Morthorst, Jette Traberg og Niels Ubbesen _______________________________________________________________________________

 

.

 

 

 

Menighedsrådsmøde

 mandag d. 1.oktober

Kl. 18,3o – ca. 21.3o

 

 

Formandens initialer:

BK

 

Konfirmandstuen

 

 

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse

Ad.1. Godkendt

2. Regnskabskontoret

orientering efter møde d. 26/9

Ad.2. Generel orient. om opsamling af regnskaber, løn mv. 

3. budget 2014

skal justeres i forhold til udmeldte fra provstiet

Ad.3. Budgettet skal justeres og der tages kontakt til tidl. kasser. Budgettet skal indsendes senest 15.11.2013

4. Honorarer til valgte poster

Ad.4. Drøftelse af honorarer til valgte poster. Menighedsrådet vedtog, at honorarer til udvalgte poster fastsættes til samme niveau som 2012 

5. Graverhuset er lejet ud til Lone

? komfur

Ad.5. Taget af dagsorden

 

6. nyt fyr i graverhuset

Ad.6. Taget af dagsorden  

7.Aktiviteter

orgel tur!

Ad.7. Der arbejdes videre med en orgeltur til Eggesslevmagle kirke.

8. Personale

Graverafløser Kirsten ansat 15/1o

i 6 mdr.

Ad.8. Godkendt, at graverafløser Kirsten ansættes i 6 mdr.fra 15.10.13 i graver Lones barselsorlov.

 

9 Lillebrænde Kirke

 

Ad.9. Utæthed og træk fra døren på repodiet, hvor kirkesanger står tætnes.

10. Torkilstrup Kirke

tag på våbenhuset

Ad.10. Tag forventes udført i dette år 2013

 

11.Kasserer

Ad.11. Intet nyt

12 Præsten

 

 

Ad.12. Kirkebladet drøftet om evt. udvidelse af andre sogne. Der arbejdes videre med sagen og der afholdes kirkebladsredaktionsmøde 2.10.13 kl. 16 i Gundslev Menighedshus. Forelægges kun MR, hvis prisen for bladet bliver dyrere end nuværende udgift.

13.Formanden 

Ad.13. Orient.

14. EVENTUELT 

Ad.14. Næste møde 25.11.2013 kl. 18.30

 

Den 1. oktober 2013

 

Underskrifter

Flemming Willumsen, Bente Kok, Lotte B. Andersen, Jette Traberg, Niels Ubbesen og Nina Morthorst

 

Overskrift

 

 

Overskrift

Menighedsrådsmøde mandag den 9. september 2013 kl. 18.30 - ca. 21.30 i konfirmandstuen
                                Formandens initialer: BK
   
Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse ad. 1. Godkendt
   
2. Regnskabskontoret  ad. 2.  Orient. Regnskabsfører Astrid Johannesen har 
Astrid Johannesen er startet den 2/9 kontor i Klosterstræde 3. 1. sal, Nyk. F.
   
3. Budget 2014, efter budgetsamråd ad. 3. orient. vedr. drifts,- og anlægsrammer fra Bente 
  Kok og Jette Traberg, der deltog i provstiudvalgs,- og 
  budgetsamråds møde den 3/9.
   
4. Graverhuset er lejet ud til Lone  ad. 4. Det drøftes, at graverhuset skal udlejes.
   
5. Nyt fyr i graverhuset ad. 5. Orient. om indhentede priser på et moderne oliefyr
   
6. Aktiviteter     Familiegudstjeneste ad. 6. HVEM gør hvad?   Fordeling af opgaver efter
  Familiegudstjenesten i Torkilstrup den 10/9: Bjarne
  laver mad, tovholdere: Lotte og Margith dækker bord.
  Jette Lotte mf. rydder op.
  Høst 29/9: Kaffe efter gudstjenesterne: Flemming/Lone
   
7. Personale: Lone orlov, Graverafløser, ad. 7. Lone har orlov fra den 16/10.
Christina på kursus Stillingsopslag udarbejdes. (Flemming)
  Christina er bevilget organist kursus.
   
8. Lillebrænde kirke: Dør til tårnet, ad. 8.  Den utætte dør ved tårnet sørger Flemming for at
Døbefont få lavet. Flemming foreslår at vi ser os omkring, om der 
  evt. står  en gammel granitdøbefont et sted, som er taget 
  ud af brug.
   
9. Torkilstrup kirke: Tag på våbenhuset ad. 9. Der er indhentet tilbud og provsten orienteres
   herom. Der afholdes møde med håndværkerne om tilbud
  til start forår 2014.
   
10. Kasserer  ad. 10. Intet
   
11. Præsten ad. 11. Generel orient. om opstart af konfirmander, baby,- 
  og småbørnssalmesang.
  Kontokort til indkøn ifm. sogneaktiviteter efterspørges.
  Jette vil kontakte forretningerne.
   
12. Formanden ad. 12. Orient. Den nye regnskabsfører Astrid Johannesen
  har deltaget på endagskursus hos SKOVBO DATA og FLØS.
   
13. EVENTUELT ad. 13. Forslag til punkt ved næste møde: Honorarer 
   
   
Næste møde tirsdag den 1. oktober kl. 19 i præstegården, Torkilstrup.  

Datoer, dagsordener og referater

Her kan du læse dagordener og referater fra menighedsrådsmøder i Torkilstrup - Lillebrænde.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte menighedsrådet

Kommende møder

Møderne er åbne for alle interesserede

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.01 | 10:55

Kære Grethe
Også godt nytår til dig og dine!
Filmaftenen er aflyst, som du nu ved.

Kh Nina

...
10.01 | 12:05

Godt nyt år kære Nina m. følge.
Håber, alle har det godt og er sluppet for ufrivilligt og uønsket følgeskab.
Hvad hedder filmen 27.1.21= KH

...
19.12 | 23:49

Kære Grethe
Jeg har skrevet dig på til juleaften Lillebrænde kirke 24.12 kirke kl 13
Og nytårsaftensdag i Lillebrænde kirke 31.12. Kl 13
Kh Nina

...
19.12 | 19:17

kære nina. <
Forsøgte i går at melde mig til nytårsgudstjeneste, men ved ikke, om det er lykkedes at komme igennem. Håber, alt vel. Vi ses 24.12. kærligst Greth

...
Du kan lide denne side