Gundslev

Efter valgforsamlingerne tirsdag 15.9.2020 ser de kommende menighedsråd således ud fra 1.søndag i advent 29.nov.2020:

 Valgt til menighedsrådet i Gundslev:

Anders Lejre (Genvalgt)

Sheila Larsen (Genvalgt)

Anne Marie Jensen (Genvalgt)

Anne Marie Philippe (Genvalgt)

Erik Jensen (Genvalgt)

 

Menighedsrådsmøde

Gundslev

onsdag den 3/6 2020

 

Kl. 1700

Formandens initialer:

Menighedshuset

Tilstede: Anne Marie Jensen, Anne Marie Philippe, Sheila Larsen, Anders Lejre, Erik Jensen Peder Skovlykke (medarbejderrepr.) og Nina Morthorst

Fraværende: Afbud:

 

Dagsorden

Beslutning

 

1 .

Endelig godkendelse af budget

2021

Godkendt.

Gundslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. I I 138314, Budget 2021, , Bidrag budget afleveret d, 29-05-2020

1 1 :17

2.

Drøftelse/beslutning vedr. kirkegårdsplaner

Den oprindelige plan fra 2015 er drøftet påny. Det blev besluttet at kontakte kirkegårdskonsulent Anne Galmer med henblik på færdiggørelse af planen samt flytningen af de "Anon mes rav lads".

3.

Beslutning om indhentning af tilbud på kirkekalkning

Der indhentes 2 tilbud på kirkekalkning.

Murermester Jørgen Eli Pedersen og kirkemureren v/Kim Hansen til budget 2021.

4.

Aktiviteter

Menighedsrådets studietur bliver til Nysted søndag den

27.9.Der arbejdes videre med turen.

Nina og Anne Marie P.

Orientering om valg og økonomi. 19.8.m. lettere traktement.

Foredrag 10.9 kl. 19-21 med pause og forfriskning.

Aftenkirke torsdag 1.10 med Voci Fluenti kl. 19.30 Landemode lørdag 3.10 kl, 13 med start i Maribo Domkirke og efterfølgende i Bangs Have.

Fælles sognetur Tor-LiII og Gu fastlagt til 8.0kt. Nærmere o I snin er i IJ eavisen.

5.

Kasserer

Jfr. pkt. I

6.

Præsten

Evaluering af de digitale tjenester mv.

       7                 Formanden

Ingen bemærkninger

8 Eventuelt Ny mødedato?

Torsdag 1 1.6. Kirkesyn og medarbejdermøde kl. 16 og kirkesyn kl. 17.

Næste mødedato aftales den 19.8 ifm. Orientering om val mv

Menighedsrådsmøde

Gundslev

Onsdag den 1 3/5 2020

 

Kl. 1700

Formandens initialer:

AL

Menighedshuset

Til stede: Anne Marie Jensen, Anne Marie Philipe Lejre, Anders Lejre, Erik Jensen og Nina Morthorst.

Afbud:

Fraværende:

Dagsorden

Beslutning

1 . Drøftelse/orientering samt beslutning om evt. tiltag pga.

Corona situationen

Vi har drøftet gudstjenesteformerne efter åbning 18.5.20. Om vi skal holde højmesser eller gudstjenester med og uden altergang? Vi /præsten afventer nærmere retningslinjer fra Stiftet. Herefter forberedes efter reglerne.

Havnegudstjenesten 2.pinsedag 1.6.aflyses i år.

Forsamlings forbuddet udvides først efter 8.6.

Gudstjenesten holdes i kirken efter reglerne.

2. Drøftelse samt evt. beslutning om budget 2021

Drøftet. Vi holder os inden for den udmeldte driftsramme. Vi ønsker nye hynder ca. kr. 60.000.

Diverse inventar til kirken kr. 25.000 (dåbstræ, rumdeler, lille bord i koret).

Kalkning kr. 225.000 kr.

Gelænder til kirkegården kr. 10.000. Formand og kasser er bemyndiget til at færdiggøre budgettet sammen med

regnskabsføreren.

3. Godkendelse af regnskab 2019

Regnskab 2019 forhånds godkendt. 23.3.20 i mailkorrespondance. Godkendt d.d. på mødet.

Gundslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11138314

Afleveret d. 25-03-2020 12:24

4. Godkendelse af kvartalsrapport 1 kv. 2020 (hvis den er klar )

Gennemgået og godkendt 1 kvartalsrapport, som bærer præg af lav aktivitetsniveau og de lave lønudgifter skyldes forskydning over året.

5. Aktiviteter

Offentligt orienterings valgmøde og Orient. om kirkens økonomi, herunder regnskab 2019 og budget 2021 onsdag 19.8 fra kl. 17.30

Præstegårdssyn i Torkilstrup

6. Kasserer

Jfr. Pkt. 2-3-4.

7. Præsten

Gudstjenestelisten fra 21.5-6.9.2020 drøftet jfr. Pkt. 1 og

godkendes.

8 Formanden orientering

Generel orientering.

9 Eventuelt

Næste menighedsrådsmøde onsdag 3.6 kl. 17.00

 

Tirsdag den 20/11

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 16.30

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Tilstede: Anders Lejre, Anne Marie Jensen, Anne Marie Philippe Lejre og Nina Morthorst.

Afbud: Erik Jensen

 

Dagsorden

 

Beslutning

 1. Konstituering af menighedsrådet

Jvf § 9 i bekendtgørelsen af lov om menighedsråd.

Valg af formand

Valg af næstformand

Valg af kontaktperson

Valg af kirkeværge

Valg af kasserer

Valg af sekretær

Valg af bladudvalg

Valg af aktivitetsudvalg

 

Valg af præstegårdsudvalg

Valg af bygningssagkyndig

Valg af underskriftberettiget

Fastsættelse af vet. Honorarer- valgene er gældende for et år af gangen.

 

 

 

 

 

Ander Lejre genvalgt

Erik Jensen genvalgt

Sheila Larsen og Nina Morthorst genvalgt

Sheila Larsen Valgt

Anne Marie Jensen genvalgt

Nina Morthorst genvalgt

Nina Morthorst og Anne Marie Philippe genvalgt

Nina Morthorst, Anne Marie Philippe og Sheila Larsen genvalgt og Erik Jensen valgt

Anne Marie Philippe og Anders Lejre

Jørgen Eli Pedersen genvalgt

Anne Marie Jensen og Anders Lejre genvalgt

 

Honorarer uændret i forhold til 2017

 1. Godkendelse af kvartalsrapport pr. 3009 2017… er tidligere udsendt

 

 

Ad. 2 Kvartalsrapport gennemgået og godkendt

 1. Godkendelse af endeligt budget 2018

 

 

Ad. 3 Godkendt årsbudget 2018. Gundslev sogns menighedsråd CVR-nr 11138314 Budget 2018 endelig budget afleveret d. 23.10.2017 kl. 15.30

   

 1. Aktiviteter

 

 

 

Ad. 4 Drøftet julekalender og glögg/æbleskiver til afslutning den 14/12 2017 kl. 19

 

 

      5. Præsten

 

Ad. 5 Evaluering af en meget vellykket og velbesøgt aftenkirke den 9/11

 

      6. Formanden orienterer

Ad. 6 Generel orientering

      7. Eventuelt

Ad. 7  Næste MR-møde den 2. jan 2018 kl. 11

 

 

 

 

Den 21/9 2016

 

underskrifter

Anders Lejre, Sheila Larsen, Nina Morthorst, Anne Marie Jensen, Anne Marie Philippe

 

 

Menighedsrådsmøde

Onsdag 4.10.17 Kl. 1630

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Til stede: Sheila Larsen, Erik Jensen, Anders Lejre, Anne Marie Philippe, Anne Marie Jensen og Nina Morthorst

suppl. Bente Korndrup

 

Dagsorden

 

Beslutning

 1. Godkendelse af Revisionsprotokolat regnskab 2016

 

 

 

 

Bemærkninger taget til

efterretning og rettet.

Herefter godkendt.

 

 

 

2      Godkendelse af provstiets godkendelse af budgetramme 2018 for Gundslev menighedsråd

 

 

Endelige ramme budget 2018

gennemgået og godkendt.

3      Forslag til datoer for besøg af biskoppen

 

 

Nina forsøger at finde en dato i

stiftet.

Tilføjelse efter mødet: Aftalt

med sekr.:10.jan.2018 kl. 17

4.  Aktiviteter

Høstpyntning kl. 9 til

høstgudstjenesten 8.10.17

kl. 11.30

Mr medlemmer og graver i

fællesskab.

Aftenkirke torsdag 9.nov.kl. 16-18 film i sognehus. Sandwich inden aftenkirken

begynder kl. 19-ca. 21

.

Julekalenderen er forhandlet på

plads med personalet.

Og går fra 4.12-14.12. hvor

der er afslutning.

     5. Kasserer

-- jfr. Pkt 1.

     6. Præsten

 

Orientering om aktiviteter

konfirmander mv.

     7  Formanden orientering

-

 

8 Eventuelt

 

-Næste MR møde 20.11.17

kl. 16.30

 

 

 

 

Den 4/10 2017

 

underskrifter

 

 

Tirsdag den 9/5 2017 kl 17

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 17.oo

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Til stede: Anne Marie Philippe, Anders Lejre, Anne Marie Jensen, Sheila Larsen, Erik Jensen og Nina Morthorst.

Bente Korndrup (suppleant) deltaget.

 

Dagsorden

 

Beslutning

 1. Godkendelse af kvartalsrapport

      1 kvt. 2017

 

 

 1. Evaluering af medarbejdermøde d. 9/5 2017

 

 

 

Gennemgået og godkendt.

Bemærkning: 2. Kirkebygning og

sognegård: Udgifter på ca. 50 % af
drift er pga. indkøb af elpaneler.

Der er blevet bevilget kursus i liturgi
via FUV Emmaus 9-11.2017. til organist
Jane Borello Carlsen.

MR opfordrer medarbejderne til at komme
med det samme, hvis der er udfordringer
i jobbet.

 1. Budgetlægning for 2018

 

 

Gennemgået budget 2018. Synsudsatte
opgaver på kr. 45.000 samt 35.000 kr til græsslåmaskine og bænke til kirkegården
sat på.

     

 1.  Drøftelse af evt. nye arbejdsopgaver for regnskabskontoret.

(oplæg fra Anders Lejre)

 

 

 

     

 

 

 

Drøftet muligheden for udvidelse
af DSM med rådgivning indenfor
kontaktpersonens kompetenceområde.

Gundslev menighedsråd vil gerne bakke
idéen op, men har pt. Ingen behov.

 

7.  Aktiviteter

Havnegudstjenesten grundlovsdag 5.6
– borde, stole, telt mv. er aftalt med havnebestyrelsen.

Opsætning af telt søndag 4.6. kl. 9.00.

 

     8. Kasserer

-

     9. Præsten

 

Orient. om fængselsbesøg med
biskoppen,domprovsten og fængselspræst
og vellykket afholdt Luther sognerejse.

     10  Formanden orientering

Generel orientering.

 

11 Eventuelt

 

Næste MR møde: 28.8 kl. 19 offentligt
budget og regnskab

 

 

Den 9/5 2017

 

underskrifter: 

Anders Lejre, Nina Morthorst, Anne Marie Jensen, Anne Marie Philippe og Erik Jensen

 

mandag den 27/2  2017

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 1600

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Tilstede:       Sheila Larsen, Anne Marie Philippe, Erik Jensen, Anders Lejre, Anne Marie Jensen, Nina Morthorst og regnskabsfører Astrid Johannessen (pkt. 1+2)

Fraværende:

Afbud:

 

Dagsorden

 

Beslutning

 1. Regnskab 2017 gennemgang og godkendelse

 

 

 

Følgende regnskab er godkendt: Gundslev Sogns

Menighedsråd, CVR-Nr. 11138314, Regnskab 2016,

afleveret d.27-02-2017 18:00

 1. Godkendelse af revisionsprotokollat for 2016

 

 

Gundslev Sogns Revisionsprotokollat af 07.12.16

Revision i årets løb behandlet og godkendt.

 

 1. Beslutning om arbejdsfordeling imellem de 2 kontaktpersoner

 

 

 

Aftalen om arbejdsfordeling godkendt mellem

kontaktpersonerne.

     

 

 1. Beslutning om Energimærkning af menighedshus

 

 

 

 

 1. Sommer studietur 2017

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Tilbud fra Energiingeniørerne Claus Philip

Christensen pålydende på 6.600 inkl. Moms og

gebyr.

 

Vi beslutter at benytte dette tilbud.

 

Der arbejdes videre med en studietur for menighedsråd og personalet.                                                                                                                            

6   Aktiviteter

Fængselsforedrag 14.3.kl. 19.

Baby- og salmesangsgudstjenesten 18.3 kl. 10.30 tovholder AMJ

Skærtorsdag 13.4 Aftenkirke arr. med cafe m.ost og rødvin.

     7. Kasserer

 Intet

     8. Præsten

 

Fælles velkomst til vores nye kirkesanger Anna

Carina Sundstedt i Lillebrænde kirke kl. 10.00

     9  Formanden orientering

Generel orientering.

 

10 Eventuelt

 

 

 

Mødet slut kl. 20.00.

Den 27/2 2017

underskrifter

 

 

 

 

mandag den 30/1 2017 kl 16

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 16.oo

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Til stede: Anders Lejre, Erik Jensen, Anne Marie Jensen, Anne Marie Philippe, Nina Morthorst.

Afbud:

Fraværende:

 

Dagsorden

 

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

2. Tiltrædelse af samarbejdsaftale vedr. fælles kirkesanger med Torkilstrup-Lillebrænde MR?

Godkendt.

 

3. Fælles tilslutning til folkekirkens arbejdsmiljø rådgivning? jfr. den fremsendte skrivelse fra provstiet af 6.1.2017, hvor provstiet ønsker en tilkendegivelse fra menighedsrådene senest 30. jan. 2017.

 

Anders meddeler provstiet, at

vi tilslutter os Folkekirkens
arbejdsmiljø rådgivning.

4. Deltagelse i Kirkegårdskonference den 9/3 på Nyborg Strand?

Graver og gravermedhjælper og

formand deltager – måske kontakt
person?

 

5. Låneansøgning vedr. stiftsmidler til indkøb og etablering af nyt orgel?

 

Vi beslutter, at arkitekt Peter

Beering udarbejder låneansøgning
til provstiet.

6. Aktiviteter

 

 

Aftenkirke 9.2. Lutherfilm 16-18

og Aftenkirke fra 19-21.00 tema:
Kyndelmisse m. café

Babysalmesang starter 7.2.

Minikonfirmander i Torkilstrup

konfirmationsstue 1.3.

 

7. Præsten

 

 

Gudstjenestelisten marts – april –

maj 17. Godkendt.

Aftenkirke skærtorsdag 19-21.30.

 

Konfirmanderne tager på

Københavner udflugt 22.3 i bus

sammen med Eskilstrup-Ønslev præst og konfirmander.

8. Kasserer

 

Kursus i årsafslutning 9.2 i Nysted.
Anne Marie Jensen deltager.

 

9. Formanden: Orient. om kommende møder, kurser mv.

 

 

MR. Foreningen lokalafdelings

Vintermøde lø. 4.2. kl. 9-14.45 i
Domkirken og Bangs Have.

MR foreningen Lolland-Falster
lokalafdeling Generalforsamling

Bangs Have, Onsdag 1.3 kl.19.

udpegning af delegerede til Menighedsrådsforeningens

Årsmøde valg på Nyborg Strand,

19-21.5.17

Orient. om kurser for nyvalgte

MR.

10. Fastlæggelse af mødedatoer 2017.

 

27.2kl. 16 (Årsregnskab 2016)

25.4kl. 13 (syn) m.J. Eli og
medarb.møde kl.15 (idéer till
årlige studieudflugt +MR møde
(Budgetramme)

9.5kl. 16,(Budget + 1.Kvt.rapp.)

28.8. kl.19 (2.kvt. rapp).

24.10 kl. 16 (Budget for 2018+
3.kvt.rapp.)

Eventuelt

Intet.

 

 

 

Den 30/1 2017

 

underskrifter

 

 

tirsdag den 8/11 2016

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 17.30

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

 

Til Stede: Erik Hansen, Anne Marie Hansen, Anne Marie Philippe, Anders Lejre, Nina Morthorst og Sheila Larsen (pkt. 1 og 2.)

 

Afbud: Ruth Naundrup Sørensen.

 

 

Dagsorden

 

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

1. Valgløfte

 

Ad.1. Gennemgået reglerne og erklæring
underskrevet for nyt MR medlem Sheila Larsen.

 

2. Konstituering af menighedsrådet

 

Ád.2. Formand Anders Lejre genvalgt

Næstformand Erik Jensen - genvalgt

Kirkeværge Erik Jensen - genvalgt

Kasser Anne Marie Jensen - genvalgt

Sekretær Nina Morthorst - genvalgt

Kontaktperson deles mellem

Nina Morthorst – varetager daglige funktion -
genvalgt

Sheila Larsen –  varetager APV og MUS samtale.

Jørn Eli Petersen, bygningssagkyndig – genvalgt

Formand Anders Lejre og kasser Anne Marie Jensen
er underskriftsberettiget.

Kirkebladsudvalg – Anne Marie P. Lejre og
Sheila Larsen

Aktivitetsudvalget – Sheila Larsen, Anne Marie Jensen
og Anne Marie Philippe og Nina Morthorst.

Valgbestyrelse Formand Anders Lejre,
Anne Marie Jensen og Erik Jensen.

Præstegårdsudvalget: Anders Lejre og
Anne Marie Philippe

Fastsættelse af honorar behandles på det
første møde i funktionsperioden.

 

 

3. Evaluering af de forløbelige MUS samtaler (lukket punkt).

 

Ad.3. Lukket møde. Særskilt referat.

4. Præsten

 

Ad.4. Der arbejdes videre med julekalenderen.

 

5. Formanden  Orientering

 

Ad.5.Orient.

6. Eventuelt.

-

 

 

 

 

 

 

Den 8/11  2016

 

underskrifter ref, Nina Morthorst

 

Onsdag den 2/11 2016

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 17.30

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Til stede: Erik Jensen, Anne-Marie Philippe Lejre, Anders Lejre, Anne Marie Jensen og Nina Morthorst.

Afbud: Ruth Naundrup Sørensen.       

 

Dagsorden

 

Beslutning

1. Godkendelse af Kvartals rapport

3. Kvt. 2016 (udleveres på mødet)

 

 

 

 

 

Ad.1. Gennemgået og godkendt.

Bemærkninger: Overskridelser af udgifter på 

kirkegården skyldes udførte arbejder, der ikke
er budgetsat.

Overskridelse af Pkt. 6, Administration og 

fællesudgifter skyldes, at der har været
afholdt 25 års jubilæum for graveren.

2. MR valg 2016

 

Ad.2. Aftalevalg. Nye medlemmer tiltræder
l.s.i.adv.

3. Evaluering af foreløbig MUS samtaler (lukket punkt)

Ad.3. Orientering LUKKET MØDE.

4.Endelig godkendelse af budget 2017

 

 

Ad.4. Godkendelse af Årsbudget. Gundslev Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 11138314,
Endelig budget afleveret d. 02-11-2016 13.45

5.  Aktiviteter

Ad.5. Orienteret om kommende aktiviteter.

6. Kasserer

Ad.6. Orient.om besøg fra handicaporganisation i
omkring kirken.

Der var stor tilfredshed med adgangene bortset fra
en rampe til alteret.


7. Præsten

 


Ad.7. Orient. Drøftet skilt til annoncering udenfor. Der
arbejdes videre når tilbud er indhentet.

8. Formanden

Ad.8. Problemer med store lastbiler på parkerings-
pladsen. Drøftet løsningsmuligheder.

 

 9. Eventuelt

 Ad.9. Næste MR møde 8.11. kl. 17.30

 

 

Den 2/11 2016

 

underskrifter

 

 

 

 

Tirsdag den 21/9 2016

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 15

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Tilstede: Erik Jensen, Anders Lejre, Ruth Naundrup Sørensen, Anne Marie Jensen, Anne Marie Philippe Lejre og Nina Morthorst. Til pkt. 2 deltog Peter Bering.

 

Dagsorden

 

Beslutning

 1. Godkendelse af ref.

 

 

Ad. 1 Godkendt.

 1. Godkendelse af det videre forløb vedr. orgel, herunder finansiering.

 

 

Ad. 2 Indkomne håndværkertilbud gennemgået
af Arkitekt Peter Bering. De laveste tilbud er
godkendt. PB kontakter Provsten om evt.
finansieringsmuligheder.

 1. Godk.af revisionsprotokollat regnskab 2015

 

 

Ad. 3 Taget til efterretning og godkendt.

   

 1. Endelig godkendelse af budget 2017

 

 

 

Ad. 4 Budget 2017: Forelagt og godkendt.

 

 

      5. Godkendelse af kandidatliste til MR valg 2016 for Gundslev MR

 

Ad. 5 Liste nr. 1 modtaget 14.9.2016 kl.16

 

      6. Orientering om forsikring vedr. indbrud redskabsskuret.

Ad. 6 Sagen er næsten afsluttet

      7. Aktiviteter

Ad. 7 Aftalt: Høstgudstjeneste og høstfest 24.9
 kl. 10.30. (AMJ+AML+RNS).

Aftenkirke 27.10 kl. 16. (AMJ+AMPL)

     8. Kassser

Ad. 8 Intet

     9. Præsten

Ad. 9Kirkebladsredaktions møde tirsdag 27.9.
kl. 16.30

    10.Formanden

 

Ad. 10 Orient.

 

    11. Eventuelt

Ad. 11 Næste MR Onsdag den 2.nov. 2016
kl. 17.30.

 

 

 

 

 

 

Den 21/9 2016

 

underskrifter

 

 

 

 

Mandag den 15/8  2016

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 15.oo

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Til stede: Graver Peder Skovlykke Pedersen pkt. 1+2. (PSP), Anne-Marie Philippe Lejre, (AMPL), Anders Lejre,(AL) Ruth Naundrup Sørensen,(RNS) Erik Jensen,(EJ) Anne Marie Jensen (AMJ) og Nina Morthorst (NM).

 

Dagsorden

 

Beslutning

1. Gennemførelse af arbejder på kirkegården, (udviklingsplan )

 

 

 

 

Ad.1 Gennemgang af allerede udført arbejder

 

1.9.16   Igangsættelse af del 2 af kirkegårdsplanen.

De udsatte opgaver for 2015 bliver udført af kirke-
mureren i sidste halvdel af 2016.

 

AL kontakter ENELCO med henblik på at udskifte
varmepaneler i kirken.

2. Indbrud den 14/7

Ad.2 Orient.om indbruddet.

Gravers pc stjålet og døre der er skadet. Der er ud-
arbejdet politirapport. Forsikringen kontaktes og EJ
sørger for at graver får en ny pc.

 3. MR valg 2016

Ad.3 Der afholdes Orient. -og opstillingsmøde 13.9. i
samarb. med Torkilstrup-Lillebrænde MR – først
kirkegårdsmaraton med start i Gundslev – Lillebrænde
og Torkilstrup, hvor der er mindre arrangement i
Torkilstrup præstegårdshaven

EJ, AL, AMJ, AML ønsker genvalg. RNS ønsker at stille
op som suppleant.

 

EJ deltog i valgorientering.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af 2 kvartalsrapport 2016

 

     

 

 

 

Ad.4 Kvartalsrapport gennemgået. (1.1-30.6.16) og
godkendt.

 

 5.  Aktiviteter

Ad.5 Kommende aktiviteter gennemgået frem til
jul herunder fælles aktiviteter med Torkilstrup-
Lillebrænde og Lutherår 2017 i samarbejde med
Horbelev-Falkerslev– bliver annonceret i Nordfalsters
Avis, hjemmesiden og kirkebladet.

 

      6. Kasserer

Ad.6 Intet

      7. Præsten

 

Ad.7 Jfr. punkt 5. Næste kirkebladsmøde for
vinterbladet 27.9. kl. 16.30 i Gundslev
menighedshus.

      8. Formanden orientering

Ad.8 Generel orientering.

 

 9 Eventuelt

 

Ad. 9Næste MR møde 21.9 kl. 15.

 

 

Den 15/8 2016

 

underskrifter   Anne-Marie Philippe Lejre, Anders Lejre, Ruth Naundrup Sørensen, Erik Jensen, Anne Marie Jensen og Nina Morthorst

 

 

Tirsdag den 6/6 2016

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 12.30

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Til stede: Erik Jensen, Anders Lejre, Ruth Naundrup Sørensen, Anne Marie Jensen, Anne Marie Philippe Lejre og Nina Morthorst.

 

Dagsorden

 

Beslutning

 1. Budget 2017

 

 

Ad 1. Budget 2017 gennemgået og godkendt. Gundslev
Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11138314, Budget 2017,
Bidrag budget afleveret d. 06-06-2016 12.55.

 1. Orientering om årsmøde på Nyborg og landemode Maribo

 

 

Ad 2. Orientering om Årsmødet.

Landemode i Maribo 8.6 Kl. 13, - 3 deltager herfra.

 

      2a. Orgelsagen – genbrug af piber

 

 

 

Ad 2a. Orgelkonsulent H. J. Østergaard og orgelbygger
Bruno Christensen & Sønner anbefaler genbrug af
piber, fra det nuværende orgel, hvor der kan spares
kr. 50.000. MR godkender forslaget.

Der er søgt midler igennem Augustinus Fonden. og
A.P. Møller Fonden

 

   

Studietur for MR og ansatte

 

 

 

Ad 3. Mandag 5.9. drøftet – der arbejdes videre v.

Nina og Anne Marie P. Lejre.

AL inviterer MR medlemmer, medarbejdere, supp-
leanter og aktive frivillige.

 

 

 

 

 

6. Aktiviteter

Ad 6. Orient. om kommende aktiviteter  fra sept. til
dec.16

Der skal afholdes fælles aktivitetsudvalgsmøde med
Torkilstrup-Lillebrænde om fyraftensmøde 13.9 ifm.
MR Valg. NM undersøger.

 

     7. Kasserer

Ad 7. Jfr. Punkt 1.Kirkegårdskonsulent Charlotte
Skibsted kontaktet vedr. ønske om evt. fældning af
træer på kirkegårdens østlige side.

     8. Præsten

 

Ad 8. Drøftet personalesituationen og vikardækning.

Kirkesanger Marianne Doroszenko har raskmeldt sig
pr. 6.6.2016.

     9 Formanden

Ad 9. Orientering.

 

 

10 Eventuelt

 

Ad 10.Næste MR møde 15. 8. 2016 kl. 15.

 

 

Den 6/6 2016

 

underskrifter

 


 

.


 

Tirsdag den 26/11 kl 17

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 17.oo

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

 

 

Dagsorden

 

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Ad.1. Godk. med bemærkning: Tilføjelse under pkt.
2: ”Kontokik” til regnskabsfører Astrid Johannessen

2. Valg fra 1 søndag i advent :

 

(formand)

 

(næstformand)

 

kontaktperson

 

kirkeværge

 

kasser

 

bygningsagkyndig

 

underskriftberretiget

 

( )= hemmelig afstemning

 

 

Ad.2.: 5 stemmeberettigede.

 

AL blev enstemmigt genvalgt

 

EJ blev enstemmigt genvalgt

 

AL+NM blev enstemmigt genvalgt

 

EJ blev enstemmigt genvalgt

 

AMJ blev enstemmigt genvalgt

 

Jørgen Eli Pedersen blev enstemmigt genvalgt

 

AR+AMJ er underskriftsberettigede.

Regnskabsfører Astrid Johannessen får adgang
til ”Kontokik” i banken.

 3. Gennemgang og beslutning af 

   kvartalsrapport 30/9 2014

 

Ad.3. Kvartalsrapport 1/1-30/9 2014 blev godkendt
og underskrevet med bemærkning: Kirkekalkning
er budgetteret med kr. 90.000. Står anført i
rapporten med kr. 240.750.

4. Mødedatoer 2015

 

   

 

 

Ad.4. Udsættes til næste møde 21.1.2015

5. Aktiviteter

Ad.5. Julekalenderafslutning med gløgg, æbleskiver mv.
 ­– AML, AMJ og Tove Jensen

10.1.15: Nytårskomsammen i præstegården kl. 17

21.1.15 MR møde kl. 14-16 – derefter kirkebladsmøde
kl. 16.

27.1.15 Offentligt møde kl. 17.

 

6. Kasserer

Ad.6. Intet

7. Præsten

 

Ad.7. Jfr. pkt. 5

8. Formanden orientering

Ad.8. Kirkegårdslåge lavet færdig.

Elskabet laves færdigt.

Klokkerne i tårnet skal sikres

Parkeringsplads – jorden skal gennemgås og ordnes

Hvad vil det sige at være kontaktperson omkring love,
bek.gørelser og regler?: Kontaktmøde i Sundkirken
29.1. kl. 19 arr. af Lolland Østre provsti

Orient. vedr. personalet og at Gravervikar Sem
Santner er stoppet for denne gang og holder pause
fra arbejdet.

 9. Eventuelt

 Ad.9. Intet.

 

Mødet slut kl. 19.40.

 

 

Underskrifter   Ruth N. Sørensen (deltog i mødet til og med pkt. 3), Anne Marie Philippe Lejre, Anders Lejre, Erik Jensen, Anne Marie Jensen, og Nina Morthorst.

 

 

 

.


 

Tirsdag den 9/9 kl 17

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 17.oo

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

Til stede: Anne Marie Jensen, Anders Lejre, Erik Jensen, Anne Marie Philippe Lejre, Ruth Naundrup Sørensen og Nina Morthorst.

 

Dagsorden

 

Beslutning

1. Gennemgang og beslutning om kvartalsrapport pr. 30/6 2014

Ad. 1. Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.

2.Parkeringsplads

 

Ad. 2. Gennemgang af materialet fra ingeniør Bjerager
 & Kristensen, som meddeles, at han indhenter 3 tilbud
 til max. kr. 500.000.- Ligeledes at han undersøger
spørgsmålet om deponering af jord som forelægges i
Stiftet, der skal give den endelige tilladelse.

3. Beslutning om ansøgning af 5% midler til elskab

 

 Ad.3. Udgiften kan dækkes af 5% midlerne, såfremt der
ikke er midler ved årets udgang.

4. Vedtagelse af vedtægter for:

       kirkeværge

       kontaktperson

       menighedsråd

5. Beslutning om kørselsbemyndigelse til MR medlemmer + MD kørsel

 

 
6. Beslutning om tiltrædelse af aftale med arkitekt Peter Bering

 

7. Beslutning om hvilke orgelbyggere der skal inviteres til at komme med bud

 

 

 8..Beslutning om indkøb af flere salmebøger

  

Ad 4. Gennemgået af vedtaget.

 

 

 

Ad. 5. Kørselsregler/bemyndigelse for menighedsrådets
medlemmer gennemgået og udfyldt for hvert medlem.
MD kørsel drøftet.

 

Ad. 6. Godkendt af MR.

 

 Ad.7. Forslag fra Peter Bering om 4 orgelbyggere.

Det besluttes, at 3 af dem inviteres til at komme med
bud: Carsten Lund (Frobenius), Andersen & Bruhn og
Bruno Christensen.

 
Ad. 8. Kirkeværge EJ undersøger pris på 50 stk. og
indhenter  tilbud.

9.  Aktiviteter /og i kirken + tovholdere

Ad.9.
24.9 Foredrag i Torkilstrup v/Naser Khader orient. NM

30.9 Børnesalmesang i kirken kl. 10.30: RN

 5.10 Pyntning af kirke til Høstgudstj. kl. 11.15: Alle MR

 8.10 Traktement ifm. Koncert i kirken kl. 19: RN+AMJ

11.10 Børnesalmesang kl. 10.30:  AMJ

31.10 Natkirkecafé kl. 20-22.30: AMJ

28.11 Natkirkecafé kl. 20-22.30: AMJ

Studietur for personale og MR 11.10 drøftet

 

10. Kasserer

Ad.10. Bankboksen i Nordea, Nr. Alslev er lukket. Nye
muligheder drøftet

11. Præsten

 

Ad 11. Generel orient. om nystartede babysalmesang +
konfirmander

12. Formanden orientering

Ad. 12. Høstfest i MR. foreningen Bangs Have kl. 24.9

 13. Eventuelt

 Ad. 13. Næste møde 21.10 kl. 17.

 

Den 9/9 2014

 underskrifter

 Anne Marie Jensen, Anne Marie Philippe Lejre, Erik Jensen, Anders Lejre, Ruth Naundrup Sørensen og Nina Morthorst

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 mandag d.27/1 2014

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 18.3o

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

 

 

Dagsorden

Beslutning

1. godkendelse af sidste ref.

Ad.1. Godkendt

2. Lone Gasberg Andersen udtræder

    Første suppleant Anne Marie

    Phillippe indtræder.

Ad. 2 Taget til efterretning. AMP indtræder i
MR og i kirkeblad- og aktivitetsudvalget pr. d.d.

3. Ansøgning om overførsel af

    anlægsmidler til drift

Ad. 3 Der ans. om overførsel af kr. 62.0000 til
drift. For anlægsmidler fra 2013 til 2014 (AMJ)

 

 4. Ansættelse af Sem Santner som

     gravermedhjælper i 2014

Ad. 4 SS ansættes fra uge 19 – 45, 16.ti.ugl.
dog 5 ugers ferieafløsning på fuld tid.
Ny kontrakt udfærdiges (AL)

5. Opstart af Natkirke

Ad. 5 Der indhentes tilbud på standerlamper
til belysning af kalkmalerierne (NM) Opgaver
bl.a. MR er fordelt.

6. Kalkning af kirken jfr. tilbud

Ad. 6 Der er indh. 3 tilbud. Kirkemureren
Kim Hansen, kr.  184.000 + moms foretrækkes
som den billigste. Arb. Udføres i uge 14. (EJ)

7. Kirkens belysning

Ad. 7 Ønske om permanent belysning.
Anskaffelse af ledning til lamperne og en
censor til  lys ifm. menighedshuset.
Der indhentes tilbud (PSP+EJ)

8. Valg af et medlem og én suppleant

    til regnskabsudvalget Eventuelt

Ad. 8 Anders Lejre og suppl. Anne Marie
Jensen blev valgt

9. Fordelingsnøgle for fællesudgifter

Ad. 9 Fordelingsnøgle 50/50.

10. Aktiviteter

Ad. 10 Fordeling af opgaver MR kaffe/brød til
Småbørnssalmesang lørdagene: 22.2 - 29.3 og 24.5

11. Præsten

Ad.  11 Gudstjenestelisten maj-juni-juli 2014
godkendt. Generel orient. om kommende
aktiviteter

12. Formanden

Ad. 12 Orient. om indk. post mv.

13. Evt.

Ad. 13 Drøftet biskoppens hæfte ”Hvad mener I”

 

Næste mødedatoer: 11. marts kl. 17.00 2014
og 6.maj kl. 17.00 2014.

 

 Den 27/1  2014

 Underskrifter

Ruth Naundrup Sørensen, Anne Marie Jensen, Erik Jensen, Anders Lejre, Anne Marie Philippe og Nina Morthorst (sp.)

.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 5. november 2013 i Gundslev menighedshus
           Formandens initialer: AL
   
Dagsorden Beslutning
1. Godk. af sidste referat Ad. 1. Godkendt
   
2. Valg af: Ad. 2.
Formand Menighedsrådsformand Anders Lejre
Næstformand Næstformand Erik Jensen
   
Alle valg er for perioden MR-medlem Lone Gasberg Andersen ønsker at udtræde 
1/12-2013 til 31/11-2014 af menighedsrådet pga. flytning.
  Suppleant indkaldes
   
3. Godkendelse af budget Ad. 3. Udkast budget 2014 gennemgået og godkendt med 
  mindre rettelser.
   
4. Beslutning om parkeringsplads med  AD. 4. Beslutningen taget til efterretning. Der tages kontakt
baggrund i brev fra biskoppen til Museet for Lolland Falster og rådgivende ingeniør.
   
   
5. Beslutning om tiltag på baggrund af Ad. 5. Kontaktperson AL orient. om afholdelse af MUS
MUS og APV samtaler samtaler. Der er afsat 2500 kr. i budget 2014 til efter-
  uddannelse på kirkemusikskolen til MD.
  Graver søger ønsket efteruddannelse kursus.
  Indkøb af PC til graverkontor.
   
6. Aktiviteter Ad.6. Julekalender i december- opgaver fordelt. AMJ + RN
  sørger for gløgg og æbleskiver til afslutningen den 19.12
   
7. Kasserer Ad. 7. Gennemgang af kvartalsrapport indtil den 30/9-13
   
   
8. Præsten Ad. 8. Orient.
   
9. Formanden orienter Ad. 9. Gravminderegistrering - svar indkommet fra de
  berørte familier.
  Eltavlen i våbenhus skal repareres . Indhentet tilbud fra
  ENELKO benyttes.
  Orgelsag er sendt videre til stiftets orgelkonsulent.
  Til Stiftsdagen lør. 9/11 på Maribo Søpark deltager sp.
  Nina Morthorst, fm Anders Lejre og Anne Marie Jensen.
   
   
10. Eventuelt Ad. 10. Næste MR møde, onsdag den 22/1-14 kl. 17.30 i
  forlængelse af kirkebladredaktionsmøde.
   
   
Næste møde onsdag den 22. jan. 2014 kl. 17.30 i Gundslev menighedshus
   
Underskrifter  
Anders Lejre, Lone Gasberg Andersen, Anne Marie Jensen, Erik Jensen og Nina Morthorst
 
 

.

 

 Tirsdag 24 /9 2013

 

Menighedsrådsmøde

Kl. 18.00 – ca. 21.00

Formandens initialer:

AL

Gundslev

Menighedshuset

 

Afbud: Lone Gasberg Andersen

Dagsorden

 

Beslutning

1. Godkendelse af sidste ref.

 

Godkendt.

2.gennemgang af budget ramme 2014 (i hovedtræk i forhold til de udmeldte rammer)

Gennemgået

3.     Kommende aktiviteter

        Reparation af elkasse i våbenhu

 

Tilbud indhentet på repr. af elkassen i våbenhuset og arbejdet sættes i gang.

3a.   -do- Orgelsag

Rapport fra Frobenius på kirkens gamle orgel gennemgået. Efter organist Jane Borello har indhentet oplysninger på et Allen elorgel og menighedsrådets besøg i Slemminge kirke indstilles der til provstiudvalget, at kirken anskaffer et elorgel.

4.  Kirkebladet

Udsættes

 5.  Kasserer:

Orient.

 6. Præsten

 

 

Baby- og Småbørnssalmesangsgudstjeneste 5.10.13 kl. 10. Tovholder: Tove Jensen har sagt ja som frivillig

 7. Formanden orient.

Indkommen post mv.

 

Orient.

Tilmelder dem der ønsker at deltage i Menighedsrådsforeningen distriksafdeling for Lolland Falsters høstfest i Bangs Have.

Børneattester ok.

 

 

       7. Eventuelt (ikke beslutningsdygtigt)

 

-Næste møde tirsdag den 5.11.13 kl. 17.30

 

 

Den 24.9.2013

 

Underskrifter

 Anders Lejre, Ruth Nandrup Sørensen, Erik Jensen, Anne Marie Jensen og Nina Morthorst

 

 

 

Datoer, dagsordener og referater

Her kan du læse dagordener og referater fra menighedsrådsmøder i Gundslev.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte menighedsrådet

Kommende møder

Møderne er åbne for alle interesserede

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.01 | 10:55

Kære Grethe
Også godt nytår til dig og dine!
Filmaftenen er aflyst, som du nu ved.

Kh Nina

...
10.01 | 12:05

Godt nyt år kære Nina m. følge.
Håber, alle har det godt og er sluppet for ufrivilligt og uønsket følgeskab.
Hvad hedder filmen 27.1.21= KH

...
19.12 | 23:49

Kære Grethe
Jeg har skrevet dig på til juleaften Lillebrænde kirke 24.12 kirke kl 13
Og nytårsaftensdag i Lillebrænde kirke 31.12. Kl 13
Kh Nina

...
19.12 | 19:17

kære nina. <
Forsøgte i går at melde mig til nytårsgudstjeneste, men ved ikke, om det er lykkedes at komme igennem. Håber, alt vel. Vi ses 24.12. kærligst Greth

...
Du kan lide denne side